Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

Celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0081/15
Całkowita wartość projektu: 8 022 697,37 PLN
Wartość dofinansowania: 4 078 777,04 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2015 r. – 2019 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski

W ramach projektu wykonano:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan na osiedlu „Gościniec” w Ostrowie Lubelskim.
 2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

 

Ad .1

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15.

Generalny Wykonawca: Grzegorz Chilimoniuk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Investmil Grzegorz Chilimoniuk” z siedzibą w Czeberaki 21a, 21-210 Milanów.

Wartość zadania: 888 701,58 zł brutto.

Parametry sieci:

– Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV fi 200mm    – 2956,30mb

– Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV fi 250mm    – 3,60mb

– Sieć kanalizacyjna tłoczna PE 110mm          – 617,00mb

–  Przepompownia fi 1200mm                            – 1,0 kpl

–  Przyłącza kanalizacyjne fi 160mm                 – 685,40 mb/121szt

–  Przyłącza wodociągowe fi 40mm                   – 426mb/110szt

–  Przyłącza wodociągowe fi 50mm                   – 62,80mb

–  Studnie rewizyjne fi 1200 betonowe            – 15 kpl

–  Studnie rewizyjne PCV fi 400                         – 107 kpl

– Studnia rozprężna fi 1200 betonowa              – 1 kpl

 

Ad. 2.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15.

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „Montech” Sp. z o.o., 20-258 Lublin, Łuszczów Drugi 108.

 

Zakres:

Docelowo oczyszczalnia złożona będzie z następujących obiektów technologicznych i towarzyszących:

 • Stanowisko zlewne ścieków dowożonych,
 • Krata koszowa,
 • Komora zasuw I i II,
 • Pompownia ścieków,
 • Stacja dmuchaw,
 • Budynek bloku oczyszczania mechanicznego,
 • Zbiornik retencyjny,
 • Reaktor biologiczny,
 • Komora pomiarowa (zblokowana z Ob.8),
 • Wylot ścieków do odbiornika,
 • Budynek odwadniania osadu z boksami garażowymi,
 • Stanowisko odbioru osadu,
 • Wiata na osad,
 • Biofiltr,
 • Budynek administracyjny,
 • Agregat prądotwórczy,
 • Altana śmietnikowa,
 • Ogrodzenie.

 

Z pośród obiektów istniejących zlikwidowane będą następujące obiekty technologiczne:

 • Piaskownik pionowy,
 • Poletko ociekowe piasku,
 • Reaktor BIOBLOK WSt-400,
 • Wiata na worki z osadem,
 • Komora pomiarowa.

 

Docelowa przepustowość oczyszczalni (po przeprowadzeniu przebudowy i modernizacji) wynosić będzie:

 • Qdśr = 380,0 m3/d,
 • Qdmax = 500,0 m3/d,
 • Qhmax = 42,0 m3/h,
 • RLM = 4 000.

 

Zarządcą i eksploatatorem oczyszczalni jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Batalionów Chłopskich 35, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie.